Projekt: Fyrtårn Vandteknologi

Innovative vandteknologiske løsninger i verdensklasse

Region Midtjylland er udnævnt til foregangsregion for verdensførende, innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger gennem udvikling, demonstration, skalering og produktion af vandteknologi samt løsninger til en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030.

På vej mod en energi- og klimaneutral vandsektor

Som foregangsregion for vandteknologiske løsninger skal Region Midtjylland stå i spidsen for at udvikle, demonstrere, skalere og producere vandteknologi samt løsninger til en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030 – til gavn for eksport, vækst, uddannelse og beskæftigelse i Midtjylland og hele Danmark.

Forslag til innovationssamarbejde i fødevareindustrien

I forlængelse af visionen er der behov for at stimulere og udvikle innovationsøkosystemet inden for vandteknologi mhp. at understøtte samarbejdet mellem virksomheder og vidensinstitutioner inden for hele værdikæden. 

I dette projekt søger vi konkrete løsninger til fødevareindustrien inden for reduktion, recirkulering eller ressourceopsamling af vand.  Hvert innovationssamarbejde skal adressere en eller flere faglige udfordringer og løsningsforslag inden inden for disse 3 områder:

Reduktion af vandforbrug: Det kan fx være ved hjælp af øget monitorering gennem implementering af intelligente digitale kontrol og sensorløsninger, der kan optimere kerneprocesserne og sikre dokumentation af bæredygtighed.

Recirkulering: Det kan være vand, fra forarbejdning, der kan genbruges til andre formål, eller etablering og optimering af lukkede systemer til opdræt af fisk eller planteproduktion mv.  

Ressourceopsamling: Det kan fx være udnyttelse af restprodukter/sidestrømme fra spilde- og procesvand til ingredienser, foder eller energi.

Projekttype og -formål

Der kan støttes konkrete erhvervsrettede innovationssamarbejder, der sigter mod at udvikle nye innovative løsninger, der styrker virksomhedernes grønne omstilling og internationale konkurrenceevne. Der er midler til mindre, konkrete test- og feasibility-projekter, hvor større vandforbrugende virksomheder stiller udfordringer, som løses i samarbejde med en vandteknologiske SMV’er og en vidensinstitution. Disse test- og feasibility-projekter skal resultere i, at der efterfølgende kan defineres fuldskalaprojekter.   

Krav til partnerskab

Partnerskabet skal involvere 1 SMV, 1 vidensinstitution og 1 stor virksomhed. Hovedansøger skal være en SMV.   

Forventet varighed og slutdato

Projekterne forventes at have en varighed på maksimalt 6-9 måneder. Projekterne skal kunne afsluttes og afrapporteres senest 30/8-2023. Der kan ikke forventes mulighed for forlængelse.

Finansiering

Støtteprocenten i projekterne er 85 %, dog under hensyntagen til evt. regulering i forbindelse med statsstøtte (der anvendes som udgangspunkt de minimis-ordning). Resten af budgettet skal udgøres af privat medfinansiering. Den private medfinansiering kan fx tilvejebringes i form af timer. 
 
Forventet størrelse på det totale projektbudgetter er ca. 750.000 kr. per projekt, heraf således ca. 637.000 kr. i støttebeløb. Beløbet fordeles med en støtteprocent på 0 % til den store virksomhed, 75 % til SMV og 100 % + 18 % overhead til vidensinstitution.  

Deadline for projektforslag var 15. december 2022.

Fakta om projektet

Finansieret af

Periode

1. januar 2022 - 31.august 2023

Projekttitel

Fyrtårn Vandteknologi

Ambitioner og mål

 • Skabe et internationalt knudepunkt for innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger.
   
 • Udvikle verdens mest bæredygtige, klimarobuste og digitale vandforsyning.
   
 • Fordoble eksporten af vandteknologi fra 20 til 40 milliarder DKK i 2030 og skabe nye danske arbejdspladser.
   
 • Bidrage til en CO2- og klimaneutral vandsektor i 2030.
   
 • Øge antallet af start-ups og SMV’er inden for vandteknologi i Danmark.
   
 • Opbygge et verdensførende højt fagligt forsknings- og vidensmiljø inden for vandteknologi.
   
 • Opbygge et verdensførende vidensgrundlag for livslang læring inden for vandteknologi.

Hvem deltager?

De 6 projektejere driver projekterne i fyrtårnsprogrammet i tæt partnerskab med relevante virksomheder, vidensinstitutioner, forsyningsselskaber, kommuner og aktører på tværs af den danske vandsektor:

 • Klimatorium
 • Water Valley Denmark
 • Aarhus Universitet
 • VIA University College
 • Aarhus Kommune
 • Clean

 

Knud Hjortlund Hansen

Knud Hjortlund Hansen

Innovation Manager
Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.