Projekt: Biogas Go Global - Sydafrika

Mere eksport af dansk biogasteknologi til Sydafrika

Gennem forundersøgelser, kortlægninger og aktiviteter i Danmark og Sydafrika vil projektet øge danske virksomheders viden og adgang til det sydafrikanske marked samt styrke det sydafrikanske kendskab til danske løsninger - og herigennem forbedre mulighederne for fremtidig etablering af biogasanlæg i Sydafrika med dansk viden og teknologi.

Mere viden og bedre kendskab på tværs af de to lande baner vejen for at restaffald bliver til ny energi

Med afsæt i det eksisterende dansk-sydafrikanske myndighedssamarbejde, sigter projektet mod at fremme eksporten af dansk biogasteknologi, så flere affaldsprodukter fra husholdninger samt industri og landbrug udnyttes til energiformål i Sydafrika.

 

Organisk affald som uudnyttet ressource

Sydafrika har en stærk, markedsorienteret og diversificeret landbrugsøkonomi, der omfatter produktion af mange typer landbrugsafgrøder samt en stor kødproducerende sektor.

Organisk affald fra landbrugssektoren ender ofte enten på deponi af lav kvalitet eller brændes af.

Husholdningsaffald indsamles relativt effektivt i Sydafrika, nogle steder kildesorteres affaldet eller eftersorteres af den uformelle sektor. Derefter gennemgår husholdningsaffaldet for det meste ingen yderligere behandling og ender for størstedelen på deponi.

Organisk affald er dermed en underudnyttet ressource og skaber i stigende grad miljøproblemer ved forurening af natur, landskab og grundvand.

For lidt - og for sort - energi

Sydafrika står midt i en energikrise, da landet ikke kan producere nok strøm.

Mere end 80 procent af landets energimix kommer fra kul, og gør Sydafrika til det land i verden, der har den største CO2-udledning pr. enhed produceret elektricitet. 

Landet har derfor et underskud i elproduktion, hvilket medfører jævnlige, kontrollerede strømafbrydelser.

Biogasanlæg aflaster et stærkt presset energinet

Som reaktion på landets energikrise blev der i juli 2022, af landets præsident, fremlagt et emergency response for at få strøm nok i nettet.

Med dette ønsker regeringen at accelerere anskaffelsen af ny produktionskapacitet i elsektoren og forbedre transmissionsnetværket.

Ved etablering af biogasanlæg i Sydafrika vil større landbrug kunne selvforsyne sig med vedvarende energi og derved aflaste energinettet.

Der udøves p.t. ingen fast praksis for tilbageføring af overskydende el i elnettet, og ved at følge præsidentens udmelding op med regulering, vil der opnås sikre betingelser for tilbageføring i nettet. Dette kan gavne fx biogasproducenter med overskydende gas- eller energiproduktion.

Fakta om projektet

Projektpartnere

Periode

1. januar 2023 - 30. juni 2024

Projekttitel

Biogas Go Global - Sydafrika

Claus Gunge Ellegaard Mortensen

Claus Gunge Ellegaard Mortensen

Head of Business Acceleration
Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.