Om os

Vi accelererer bæredygtig innovation inden for fødevarer og bioressourcer

Food & Bio Cluster Denmark er den danske nationale klynge for fødevarer og bioressourcer. Her kan du læse mere om klyngen og vores vision, mission og strategiske pejlemærker.

Gennem innovation og samarbejde skaber vi ny, grøn vækst for hele branchen

Fødevarer og bioressourcer er en af de største erhvervsmæssige styrkepositioner i Danmark.

I Food & Bio Cluster Danmark arbejder vi for at samle hele branchen om at tænke nyt, skabe udvikling og styrke vores allerede stærke position i både ind- og udland.

Som klyngeorganisation står vi på et unikt og stærkt fundament, der er rodfæstet i en moden dansk styrkeposition, der har udviklet sig gennem en stærk tradition for samarbejde med rødder tilbage i den danske andelsbevægelse.

Vi er en klynge, der opererer på globale markeder og har en stærk position i det internationale klyngelandskab. 

Formålet for Food & Bio Cluster Denmark er at:

 • Skabe flere innovative virksomheder, både ved at bistå nye startups og ved at stimulere innovationsaktiviteter i etablerede virksomheder.
   
 • Øge innovationshastighed, -kvalitet og -frekvens i danske fødevare- og bioressourcevirksomheder.
   
 • Skabe en varig øget innovationskapacitet i de virksomheder, som vi arbejder med.
   
 • Styrke opbygningen af et økosystem, der fremmer innovation for vores målgruppe.
   
 • Tage initiativ til store udviklingsskridt i fødevare- og bioressouceklyngen og bidrage til, at ny forskningsbaseret viden kommercialiseres og udnyttes til radikal innovation.

Vores indsats skal resultere i, at virksomhederne oplever, at deres globale konkurrenceevne styrkes gennem innovation.

Denne styrkede konkurrenceevne skal på sigt kunne aflæses i en styrket performance på omsætning, jobskabelse og eksportandel.

2023-2024

Klyngens vision og mission

Vision

Den danske fødevare- og bioressourceklynge skal være verdensførende inden for innovation, der bidrager til en global konkurrencedygtig og bæredygtig udvikling af hele værdikæden. 

Mission

Klyngeorganisationen Food & Bio Cluster Denmark vil styrke innovationskraften i hele værdikæden for fødevarer og bioressourcer i Danmark.

Vi ønsker at være den nationale drivende kraft, der samler aktører i klyngen, bygger partnerskaber og kommercialiserer ny forskningsbaseret viden til øget innovation i danske fødevare- og bioressourcevirksomheder.

Strategiske pejlemærker

I forlængelse af visionen har Food & Bio Cluster Denmark 4 strategiske pejlemærker, som understøttes af særlige faglige fokusområder og bidrager til at fokusere indsatsen:

Levere bæredygtige fødevarer, der er velsmagende, sunde og sikre, til en voksende verdensbefolkning.

Levere løsningerne til en bæredygtig produktion og effektiv udnyttelse af bioressourcer til den højeste mulige værdi.

Sikre en bæredygtig grøn omstilling af klyngen frem mod klimaneutralitet.

Udnytte mulighederne i teknologiudviklingen inden for fx biotech, digitalisering og automatisering fuldt ud.

Hvad er en klynge?


I Danmark findes ialt 13 nationale klynger, der hver repræsenterer erhvervs- og teknologiområder, der er udpeget som Danmarks styrkepositioner.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udpeget Food & Bio Cluster Denmark som den nationale klyngeorganisation for fødevarer og bioressourcer.

I 2022 tildelte ECEI (Det europæiske sekretariat for klyngeanalyse) Food & Bio Cluster Denmark guldcertificering, som er den højeste europæiske anerkendelse for klynger.

 

Vi dækker hele værdikæden


Food & Bio Cluster Denmark dækker hele forsynings- og værdikæden fra primærproduktion over forædling og distribution af fødevarer til værdiskabelse via biologiske rest- og sidestrømme samt miljø- og klimavenlige alternativer inden for blandt andet biogas, materialer, kemikalier og foder.

Flere end 450 medlemmer har allerede valgt at være en del af klyngen, og sammen løser vi tidens store udfordringer gennem innovation og samarbejde.

Det kan være enten som startups, fremadstormende SMV'er og de helt store, internationale virksomheder - men også universiteter, videninstitutioner, kommuner og interesseorganisationer.

Vi gør grønne idéer til god forretning

Sammen løser vi tidens store udfordringer, og gennem innovation og samarbejde skaber vi ny, grøn vækst for hele branchen.

Her kan du læse mere om Food & Bio Cluster Denmark og klyngens arbejde for at accelerere den bæredygtige innovation.

Food & Bio Cluster Denmark dækker hele forsynings- og værdikæden

...fra primærproduktion over forædling og distribution af fødevarer til værdiskabelse via biologiske rest- og sidestrømme samt miljø- og klimavenlige alternativer inden for blandt andet biogas, materialer, kemikalier og foder. 

Mere om Inspiration >

Mere om Netværk >

Mere om Samarbejde >

Mere om Acceleration >

Penta-helix

Når vi samarbejder på tværs, styrkes innovationskraften

Food & Bio Cluster Denmark er et samlingspunkt og en platform for innovation og vidensamarbejde.

Vi kobler iværksættere, virksomheder, investering & kapital, forskning & uddannelse og det offenlige, fordi vi hermed skaber de bedste rammer for den innoavtion, der skal bane vejen for fremtidens løsninger inden for fødevarer og bioressourcer.

To bestyrelser - én fælles mission

Food & Bio Cluster Denmark er både en forening og et driftsselskab.

Foreningen Food & Bio Cluster Denmark er udpeget af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse som national klyngeorganisation for styrkepositionen fødevarer og bioressourcer, der er defineret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for erhvervsfremme fra 2019. 

Driftsselskabet FBCD a/s fungerer som operatør for klyngen og varetager herunder managementaftaler omkring inkubation og driver inkubationsmiljøer i Aarhus, Viborg og København. 

Således arbejder foreningen og driftsselskabet sammen om at fremme udviklingen af fødevare- og bioressourceindustrien i Danmark og skabe bedre betingelser for vækst og innovation. 

Food & Bio Cluster Denmark er udpeget som Danmarks nationale klynge for fødevarer og bioressourcer. 

Gennem klyngens unikke netværk, og med fokus på bæredygtighed og optimal udnyttelse af jordens begrænsede ressourcer, driver vi innovation og samarbejde på kryds og tværs af hele industrien og den samlede værdikæde.

- Lars Dalsgaard (Senior Vice President, Arla Foods) -

Food & Bio Cluster Denmark driver innovationen på tværs af hele værdikæden inden for fødevarer og bioressourcer og skaber vækst på tværs af lande og sektorer.

- Lars Visbech Sørensen

Vi dækker hele værdikæden


 

Bestyrelsen

Se, hvem der er med til at sætte retningen for foreningen Food & Bio Cluster Denmark.
 

Medlemmer

Alt hvad vi gør, gør vi for vores medlemmer. Flere end 400 medlemmer er i dag en del af klyngens unikke netværk.
 

Medarbejdere

Food & Bio Cluster Denmark dækker hele landet og har ni kontorer fordelt i Danmark. Se vores dygtige medarbejdere her.