Grønne proteiner fremhæves i strategi fra regeringen

I dag taler alle om proteiner fra græs og kløver til foderbrug til husdyr, og mange taler om det som en kommende ingrediens i vores fødevarer. For 10 år siden var det en helt ny og sprød idé hos fremsynede forskere, og nu er det store gennembrud for bioraffinering og cirkulær økonomi i fuld skala i gang. Food & Bio Cluster Denmark har bidraget til flere betydelige resultater og initiativer på området.

I december 2023 præsenterede Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri en ny strategi for grønne proteiner, der skal fremme udviklingen af grønne proteiner i Danmark ved bl.a. at sætte fokus på kvaliteten af proteinerne og deres oprindelse. Strategien tager afsæt i regeringens vision om, at Danmark i 2030 producerer betydeligt flere grønne proteiner af høj kvalitet, som kan understøtte overgangen til en mere plantebaseret fødevaresektor og udgøre alternative indkomstmuligheder for dansk erhverv med en reduceret miljø- og klimabelastning.

Én af de tre grupper af proteinkilder, der fremhæves i ”Strategi for grønne proteiner til dyr og mennesker” for at have størst potentiale til at medvirke til regeringens 2030-vision, er græsprotein fra grøn bioraffinering – et område, som Food & Bio Cluster Denmark har arbejdet med gennem mange år, bl.a. i regi af de tidligere Agro Business Park A/S og Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) samt gennem direktør Lars Visbech Sørensens deltagelse i Det Nationale Bioøkonomipanel.

Proteiner udvundet af grønne biomasser – stadig et forholdsvist nyt område

Den stigende bevidsthed om, at den danske import af soyaproteiner til enmavede husdyr som fx fjerkræ og grise kan erstattes af danskdyrkede og mere bæredygtige proteiner, har været den helt store motor fra start, hvor man for ca. 10 år siden begyndte at undersøge mulighederne for alternativer proteiner. Regnskovsfældninger og ’indirect landuse change’, emissioner fra husdyrproduktion og fokus på meget større grad af selvforsyning ved at producere mere græs i stedet for korn har været begreberne, der har drevet det frem til også politisk og kommerciel bevidsthed.

Siden ”+10 mio. tons-planen” udkom første gang i 2012 fra Aarhus og Københavns universiteter har der været meget fokus på, hvordan de grønne biomasser dyrkes, raffineres og anvendes, og Food & Bio Cluster Denmark har været med det meste af vejen til at katalysere innovation og realisere potentialet.

Grøn bioraffinering til gavn for både dyr og mennesker

Ét de konkrete tiltag inden for grøn bioraffinering, som vi har deltaget i, er det netop afsluttede EU-projekt GO-GRASS, der på fire regionale demonstrationssteder i hhv. Holland, Sverige, Tyskland og Danmark har undersøgt, hvordan man kan udnytte græs på forskellig vis. I Danmark blev der på Aarhus Universitet etableret et grønt bioraffineringsanlæg til udvinding af protein fra græs til enmavede dyr.

- Der er et kæmpestort potentiale i at erstatte en del af den store import af proteiner baseret på soya med et lokalt produceret protein baseret på grønne biomasser. GO-GRASS-projektet har vist, at det er muligt at lave et proteinprodukt med en meget høj kvalitet, og forsøg med fodring af grise har vist, at foderet er bedre end det tilsvarende baseret på soya. Den kommercielle produktion er kommet i gang med to anlæg i drift, og mulighederne er blevet endnu bedre efter, at Landbrugsstyrelsen har lavet støtteordninger til både projektmodningsprojekter og etablering af fuldskala-anlæg, fortæller Michael Støckler, Senior Innovation Manager i Food & Bio Cluster Denmark og projektleder på GO-GRASS-projektet.

Af disse nye projektmodningsprojekter under Landbrugsstyrelsens støtteordning, hvor der samlet set er afsat 250 millioner kroner til forundersøgelser og etablering af grønne bioraffineringsanlæg, har Food & Bio Cluster Denmark i 2023 deltaget i fire ud af i alt 14 forundersøgelser af nye fuldskala bioraffineringsanlæg i Skive, Kerteminde, Fårup og Skjern.

- Erfaringerne fra de fire projektmodningsprojekter, som vi har deltaget i, viser, at udnyttelsen af sidestrømme fra udvinding af proteinerne til biogasproduktion bidrager signifikant til forretningen, fortæller Michael Støckler.

Hvad siger forbrugerne til græsprotein i fødevarer?

I GO-GRASS-projektet deltog vi i 2023 i en forbrugerundersøgelse med 121 deltagere på Food Festival i Aarhus for at undersøge slutbrugernes præferencer, meninger og adfærd i forhold til græs som en proteinkilde til humant konsum.

Resultatet af undersøgelsen giver et godt indblik i forbrugernes købsadfærd, som kan være til stor hjælp i udviklingen af en marketingstrategi for græsprotein til fødevarer. Forbrugerne lægger fx vægt på, at proteinet skal have en sundhedsmæssig fordel, at miljøaspektet ved kilden og produktionen skal tilgodeses, og endelig er smagen en vigtig faktor. Hvis alle disse ting går op i en højere enhed, viser undersøgelsen, at forbrugerne er villige til at betale en merpris for det græsbaserede protein.

Forbrugerne svarede desuden, at de foretrak, at proteinet blev certificeret for at sikre, at produktet er godt for miljøet såvel som for menneskers sundhed, og at en øget synlighed og tilgængelighed af produktet og produktinformationen sandsynligvis vil føre til en højere forbrugerinteresse.

Fortsat brug for innovation og udvikling

Med fremtidige udfordringer og barrierer for udviklingen på området som fx manglende forbrugeraccept af nye proteiner, reguleringsmæssige udfordringer og økonomiske forhindringer, som regeringen fremhæver i ”Strategi for grønne proteiner til dyr og mennesker”, er der fortsat arbejde med netværk og innovation til de næste 10 år.

Eksempler på andre bioraffineringsprojekter i regi af Food & Bio Cluster Denmark

HØSTTEK

- høstteknologi til lavbundsjorde og udnyttelse af den grønne biomasse til cirkulære produkter

I HØSTTEK-projektet arbejdes der bl.a. på at udnytte høstet biomasse fra lavbundsjorde til højværdiressourcer som eksempelvis bæredygtige byggeplader og biobaseret lim.

Bio4Africa

- biobaserede løsninger til bæredygtige landbrugs-fødevaresystemer i Afrikas landdistrikter

Bio4Africa-projektet arbejder på at installere proteinraffinering af græs og bønneplanter i Uganda og Ghana i tilpasset skala og en simpel teknologi, men med de samme mål som i Danmark.

Vil du vide mere?

Michael Støckler

Michael Støckler

Senior Innovation Manager
Mere viden om grønne biomasser

Udgivelser fra Food & Bio Cluster Denmark

Rapport: Fra græsmarkafgrøder til foderprotein

Kan man fremstille foderprotein udvundet af græsmarkafgrøder? I denne rapport kan du læse mere om udviklingen af et samlet koncept til behandling af frisk græs til leverance af foderprotein og udnyttelse af alle sidestrømme i samarbejde med eksisterende biogasanlæg.

Rapport: BiomassProtein Green Lab Skive

Denne rapport er udarbejdet som en del af Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi og belyser de produktionstekniske forhold, der er involveret i at etablere et planteproteinanlæg.

Rapport: Fødevareingredienser fra grøn biomasse

Kan fødevarer indeholde græsprotein? En række virksomheder har i samarbejde med AU og DTU undersøgt muligheden ved at udvikle en række forskelligartede fødevareprodukter, der alle indeholder græsprotein.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.