Søg midler

Støtte til innovationssamarbejder inden for biosolutions

Innovationspuljen i Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions åbner nu for ansøgninger om støtte til innovationssamarbejder for at styrke samarbejdet virksomheder imellem og for at knytte dem sammen med stærke danske forskningsmiljøer.

Læs mere og find ansøgningsskemaer og deadlines på siden her.

Innovationspuljen i Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions åbner nu for ansøgninger om støtte til innovationssamarbejder inden for biosolutions

Der må ansøges om et totalbudget på op til 1.000.000 kroner, hvoraf de 500.000 kroner er finansiering fra erhvervsfyrtårnet (det vil sige en støtteprocent på 50%). 

På denne side finder du information om:

Faglig ramme

Definition - biosolutions

Biosolutions defineres som løsninger, der er baseret på teknologisk udnyttelse af organiske råmaterialer og biologiske systemer til udvikling og produktion af forskellige produkter.

Det omfatter cellulært landbrug (cellular agriculture), fermentering og bioraffineringsteknologier samt understøttende teknologier til forbedring af bio-produktion med brug af eksempelvis kunstig intelligens, fotonik osv.

Innovationssamarbejderne skal ligge inden for nedenstående faglige ramme, som er defineret i samarbejde med aftagerne inden for forskellige industrier.

Den faglige ramme udgør en helhedsbetragtning af strukturen i en biosolutions proceskæde. 

Den faglige ramme fokuserer på områder, der rummer konkrete udviklingspotentialer og udfordringer, eksempelvis:

 • Bedre forståelse af planteråvarers potentialer ved udvikling af nye produkter, herunder sortsvalgets betydning for råvarernes egenskaber samt anvendelse.
 • Planteforædlingsteknikker (traditionelle såvel som bioteknologiske) til udvikling af planter som råvarer målrettet nye anvendelsesområder eller forbedring af eksisterende. 
 • Bedre forståelse af, hvordan den naturlige variation inden for råvarer før, under og efter forarbejdning kan håndteres.  
 • Analyse, håndtering og behandling af biostrømme, så de kan indgå i biosolutionsprocesser.

 • Udvikling og anvendelse af fermenteringsteknologier og processer til produktion af fødevarer eller fødevareingredienser, foder eller foderingredienser, plantebeskyttelsesmidler, komponenter til f.eks. bioplastik eller biobaserede byggematerialer, CO2-fangst og lagring, vand – eller luftrensning eller andet. 

 • Ny eller forbedret raffinering af bioressourcer, f.eks. sidestrømme fra eksisterende landbrugs – eller fødevareproduktion og processtrømme fra anden industri.
 • Udvinding af højværdiprodukter fra bioressourcer som f.eks. alternative proteiner, polyfenoler, m.fl. og forbedring af eksempelvis fordøjelighed eller andre egenskaber.
 • Udvikling af teknologier til forbedring af energieffektivitet, logistik, lagerstabilitet eller andet i eksisterende processer eller produkter.

 • Råvarer forarbejdes ved brug af biosolutions til færdige produkter i en række sammenhængende upstream og downstream processer. De enkelte processer består af mange enhedsoperationer og reaktioner, som alle spiller en rolle for det færdige produkt. Et væsentligt element i innovation indenfor biosolutions er udvikling af nye og bedre processer og teknologier, som skaber fundamentet for helt nye produkter og mere effektiv produktion.  

 

 • Forbrugeraccept af nye biosolutionsprodukter. Udvikling og test af produkter, der matcher eksisterende forbrugerpræferencer i forhold til funktionalitet og egenskaber.
 • Opbygning af viden om, hvordan markeds- og forbrugerpræferencer kan udvikles, så der opnås en hurtigere markedspenetrering. 

 • Anvendelse af digitale teknologier til accelerering af biosolutions i hele værdikæden, som f.eks. sensormonitorering eller andre teknologier, der kan generere og håndtere data og på baggrund heraf optimere på udbytte og effektivitet, styrke råvarekvalitet og sikre dokumentation af bæredygtighed.
 • Udvikling af nye metoder, teknologier eller applikationer inden for dataopsamling og AI, som vil skabe nye muligheder for bedre biosolutions-processer. 

 • Klima: Nye produkter skal have et optimalt klimaaftryk. Derfor vil det være essentielt, at der kan laves realistiske og solide vurderinger af produkters og processers klimaaftryk og udvikling på baggrund heraf for at forbedre dette. 
 • Cirkularitet: Der er behov for fokus på anvendelse af affalds- og sidestrømme, både som input til produktion, men også under/efter egen produktion med fokus på optimal kaskadeudnyttelse. 
 • Reduktion af spild: Udvikling af produkter eller løsninger, der f.eks. forlænger holdbarheden af fødevarer eller på anden vis reducerer spild i forskellige værdikæder.
 • Miljø: Udvikling af nye bio-baserede produkter og løsninger, der er mere miljøvenlige end de fossilt baserede, som er gængse på markedet i dag.

Hvert innovationssamarbejde skal adressere en eller flere udfordringer inden for den faglige ramme.

Hvis du er i tvivl om, om dit projekt er støtteberettiget inden for den faglige ramme, er du velkommen til at kontakte os for hjælp til afklaring.  

Hent guidelines

Herunder kan du downloade guidelines på både dansk og engelsk med al den information, du har brug for, for at skrive og indsende en ansøgning.

Guidelines indeholder information om:

 1. Krav, rammer og finansiering 
  • Projekttype og -formål
  • Krav til partnerskabet
  • Forventet varighed og slutdato
  • Finansiering
 2. Evalueringskriterier
 3. Informationsforpligtelse og udbetalingstid
 4. Ansøgnings- og bevillingsproces
 5. Guidelines til ansøgning
  • Partnerskabet
  • Særlige regler hvis du er primærproducent eller arbejder med fiskeri og akvakultur
  • Projektaktiviteter – hvad er støtteberettiget og hvad er ikke?
  • Timesatser 
  • Korrekt udfyldelse og indsendelse af ansøgningsskema
  • Korrekt udfyldelse af budget og aktivitetsskema
  • Udfyldelse af Erklæring om De Minimis
  • Udfyldelse af Erklæring om SMV status

Projekttype og formål

Vi kan støtte udvikling og test af nye innovative løsninger, der styrker de deltagende virksomhedernes internationale konkurrenceevne.

De erhvervsrettede projekter skal involvere innovationssamarbejder, hvor der udvikles/testes egentlige løsninger, koncepter eller prototyper. 

Krav til partnerskabet

 • Partnerskabet skal involvere minimum to partnere. 
 • Hovedansøger skal være en SMV.
 • De øvrige partnere kan være andre SMV’er, store virksomheder og/eller videninstitutioner. 
 • Partnere skal have et dansk CVR-nummer.

Forventet varighed og slutdato

Projekterne kan tidligst starte 1. april 2024 og skal kunne afsluttes og afrapporteres senest 30. juni 2026.     

Det praktiske:

Hent ansøgningsmaterialer:

Ved ansøgning skal du indsende:

Tryk på knappen herunder og indsend ansøgning og bilag.

Ansøgningsfrister

 • Fredag den 1. marts 2024  (afsluttet)
 • Fredag den 31. maj 2024 
 • Fredag den 30. august 2024  
Der må indsendes hele dagen for deadline indtil midnat. 

Vi står klar til at hjælpe dig!