Deltagelse i et projekt

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Food & Bio Cluster Denmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:
info@foodbiocluster.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Registrering af dine kontaktoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Forordning om databeskyttelse 2016/679 (databeskyttelsesforordningen), art. 6, stk. 1, litra e (Behandling som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt).
  • Da vi modtager offentlig støtte i forbindelse med vores projekter, er vi forpligtet til at kunne dokumentere og videresende disse oplysninger til vores donorer og de øvrige partnere i det pågældende projekt.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger, herunder dit navn og din e-mailadresse.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har modtaget personoplysninger fra dig. Hvis vi ikke modtager dine personoplysninger, vil du ikke kunne deltage i arrangementet.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi opbevarer dine data i Podio. CITRIX, som ejer Podio, har udarbejdet en end user service agreement, som forholder sig til GDPR. Derudover har vi en databehandleraftale med Citrix.

Da vi modtager offentlig støtte i forbindelse med vores arrangementer, er vi forpligtet til at kunne dokumentere og videresende disse oplysninger til vores donorer og de øvrige partnere i det pågældende projekt. Vi videresender ikke dine oplysninger til andre, medmindre du er blevet oplyst om dette ved tilmelding.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger så længe vi er forpligtet til det i forbindelse med udførelsen af vores bevillinger, således vi kan dokumentere vores oplysninger. Derefter vil de blive anonymiseret eller slettet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.