Rapport

Afgasset gylle som startgødning for majs

For at dyrke majs i Danmark, er der brug for startgødning. I denne rapport demonstreres det, at afgasset biomasse kan forberedes til at kunne anvendes som startgødning for majs.

For at kunne dyrke majs i Danmark er det nødvendigt at bruge startgødning, som er en fosforgødning, hvor alt fosforen er umiddelbart plantetilgængelig. I dette projekt er det demonstreret, at afgasset biomasse kan forberedes til at kunne anvendes som startgødning for majs. Hermed kan det sikres at landmænd, der leverer gylle til biogas, kan opfylde kravene om fosfortildeling til bedriften.

Indledningsvist blev der foretaget en afdækning af analyser af P-indhold og P-gødningsværdi af restprodukter. Denne viste at dette er komplekst at analysere, og at det kan være en udfordring at få en god indikation både af total-P og plantetilgængeligt P. Den bedste indikation af P-gødningsværdi fås ved egentlige dyrkningsforsøg med planter enten i potter eller i markforsøg.

Der blev gennemført forsøg med separation af afgasset gylle med to skrue-presser. Ved separationen skete der generelt en opkoncentrering af tørstof, aske, total-N, total-P og P-fraktioner samt en lille reduktion i koncentrationen af NH4-N i fiberfraktionen sammenlignet med usepareret afgasset gylle. Til gengæld var der stort set ingen ændring i koncentrationerne i væskefraktionen. Koncentrationen af total-P blev øget fra 0,7 kg pr. ton før separationen til 1,3-2,0 kg pr. ton i fiberfraktionen. Som gennemsnit udgjorde vandopløseligt P og citratopløseligt P hhv. 31 og 87 % af total-P. Koncentrationen af K og S var ikke påvirket af separationen.

Der blev gennemført forsøg i 3,3 m høje forsøgssiloer med naturlig sedimentation i afgasset gylle samt væskefraktion fra skruepresser. Der blev udtaget prøver i 6 forskellige prøvedybder efter 1, 4, 11 og 50 dages sedimentation, og prøverne blev analyseret for koncentration af tørstof og næringsstoffer. Efter 50 dages sedimentation varierede koncentrationen af total-P fra ca. 0,6 kg pr. ton tæt ved bunden til ca. 0,4 kg pr. ton øverst i siloen med afgasset gylle. Pga. den relativt beskedne koncentrationsgradient for total-P efter sedimentation synes der derfor kun at være et meget beskedent potentiale for at kunne udtage en særligt fosforrig fraktion ved denne form for separation.

Udarbejdet som en del af Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi af:

GrønGas A/S, JH Staldservice og Teknologisk Institut Agrotech – Bioressourcer og bioraffinering.

Forfatter: Søren Ugilt Larsen og Thorkild Qvist Frandsen 

Oktober 2019

Vil du vide mere?

Michael Støckler

Senior Innovation Manager
Viden

Flere rapporter og analyser fra Food & Bio Cluster Denmark

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.