HØSTTEK

Biomassehøst på lavbundsjorde

Det er fra politisk side bestemt, at der skal udtages lavbundsjord som en del af landbrugets klimaindsats i forhold til at løse landbrugets påvirkning af både miljø, klima og biodiversitet. En ny film forklarer, hvordan høst på de våde jorde kan forstærke lavbundsjorden som virkemiddel for landbruget på klima- og miljøområdet og - kombineret med efterfølgende kreaturafgræsning - kan gavne biodiversiteten.

Fra gammel tid var lavbundsjordens enge det sted, der blev hentet vinterfoder til køerne, og via køernes gødning havde man næringsstoffer til dyrkning af højjorden. Landbruget har siden intensiveret dyrkningen af højjorden. Mange lavbundsjorde ligger i dag hen med græs og indgår ikke mere i landbrugets dyrkningsplaner.

Imidlertid kan lavbundsjorden netop være det sted, hvor landbruget kan reducere overskud af næringsstoffer til vandmiljøet, reducere landbrugets klimapåvirkning og forbedre biodiversiteten.

Ny film gør os klogere på lavbundsjorde og potentialet ved høst

I regi af projektet HØSTTEK har Food & Bio Cluster Denmark i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond, Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen o.a. lavet en film, som beskriver drift af lavbundsjorden, så den bidrager til løsning af vores problemer med klima, miljø og biodiversitet.

Den beskriver en drift med høslæt, der reducerer potentialet for dannelse af klimagas, reducerer udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet og via kreaturafgræsning forbedrer levesteder for dyr og planter.

Filmen fører dig igennem høslæts betydning for klima, miljø og biodiversitet, og hvordan lavbundens tilførsel af overskydende næringsstoffer fra højorden rammer arealerne forskelligt, når lavbundsjorderne varierer fra monokultur af velgødet græs til næringsfattig eng med en alsidig flora og fauna.

Filmen er finansieret af

HØSTTEK-projektet er realiseret af

Læs også...

PRESSEMEDDELELSE

Høst af lavbundsjorde har potentiale til at reducere landbrugets klima- og miljøpåvirkning

ARTIKEL

Lavbundsjorde har potentiale til at reducere landbrugets miljøpåvirkning

ARTIKEL

Nu er det muligt at høste på vandmættet lavbundsjord