Søg midler

Ansøgninger til vidensprojekter 2024

Vi indkalder hermed ansøgninger om støtte til vidensprojekter, som skal gennemføres i regi af klyngebevillingen Innovationskraft UFM (Uddannelses- og Forskningsministeriet) i 2024.

Læs mere og find ansøgningsskemaer og deadlines på siden her.

Nu kan du søge midler til vidensprojekter

Vi indkalder hermed ansøgninger om støtte til vidensprojekter, som skal gennemføres i regi af klyngebevillingen Innovationskraft i 2024.

Her kan du læse mere om

 • hvad du kan søge midler til
 • hvad ansøgningskravene
 • hvilke kriterier ansøgningerne vurderes ud fra
 • hvordan du ansøger

og meget mere!

Som vidensinstitution kan du nu søge om Vidensprojekter i regi af Innovationskraft 2024. Ansøgningerne skal fremsendes senest 18. september kl. 12 (foto: iStock)

Vidensprojekter skal styrke den danske fødevare- og bioressourceklynge

De aktiviteter, som skal gennemføres, skal være i tråd med Food & Bio Cluster Denmarks overordnede strategi med den overordnede vision om at den danske fødevare- og bioressourceklynge skal være verdensførende inden for innovation, der bidrager til en global konkurrencedygtig og bæredygtig udvikling af hele værdikæden. 

Food & Bio Cluster Denmarks 4 strategiske pejlemærker:
 1. At levere bæredygtige fødevarer, der er velsmagende, sunde og sikre, til en voksende verdensbefolkning.

 2. At levere løsninger til en bæredygtig produktion og effektiv udnyttelse af bioressourcer til den højeste mulige værdi.

 3. At sikre en bæredygtig grøn omstilling af klyngen frem mod klimaneutralitet.

 4. At udnytte mulighederne i teknologiudviklingen indenfor f.eks. biotech, digitalisering og automatisering fuldt ud.

Mission:
 • Skabe flere innovative virksomheder, både ved at bistå nye start-ups og ved at stimulere innovationsaktiviteter i etablerede virksomheder. 
   
 • Øge innovationshastighed, -kvalitet og frekvens i danske fødevare- og bioressourcevirksomheder.
   
 • Skabe en varig øget innovationskapacitet i de virksomheder, som vi arbejder med. 
   
 • Styrke opbygningen af et økosystem, der fremmer innovation for vores målgruppe
   
 • Tage initiativ til store udviklingsskridt i fødevare- og bioressouceklyngen og bidrage til, at ny forskningsbaseret viden kommercialiseres og udnyttes til radikal innovation

 

Projekterne skal desuden falde ind under de typer af aktiviteter, som Uddannelses- og Forskningsministeriet foreskriver, at klyngen skal beskæftige sig med.

Vi forventer at kunne bevillige 3-5 projekter afhængig af budgetstørrelse pr. ansøgning.

Fokusområder

Vidensprojekter under Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer skal bidrage til at understøtte formidling og nyttiggørelse af videninstitutionernes viden og kompetencer og partnernes fælles udvikling af ny viden med afsæt i konkrete erhvervsmæssige behov, potentialer og udfordringer.

Det kan være inden for følgende fokusområder:

Råvareforsyning og -kvalitet er afgørende for at levere biobaserede produkter af høj kvalitet. Samtidig er ressourceknaphed, stigende krav til miljø- og klimamæssig bæredygtighed og hensyn til biodiversitet en uomgængelig del af fremtidens fødevare- og bioressourceproduktion.

Der er behov for at udvikle nye sorter af afgrøder, nye dyrkningssystemer med nye sædskifter og en bedre forståelse af anvendelsen af disse i forhold til den langsigtede produktivitet og bæredygtighed.

Der er behov for at se på at styrke mark- og staldteknologier, der kan sikre optimal produktion og dokumentation af konsekvenser. Fiskerierhvervet har på samme måde behov for at gentænke bæredygtige teknologier, materialer og metoder f.eks. med henblik på at integrere grøn energi, udvikle bæredygtige fangstredskaber og se på nye materialer.

Ligeledes er der behov for at udvikle nye kontrollérbare, cirkulære og effektive industrielle produktionsformer, der til dels afkobler produktionen fra landskab og vandressourcer, som f.eks. vertical farming, akvakultur o.l.   

Uanset effektivisering og teknologiske fremskridt i produktionen, så er det helt centralt for den miljø- og klimamæssige udvikling, såvel som den økonomiske bæredygtighed af fødevare- og bioressourceklyngen at sikre fokus på kaskadeudnyttelse af bioressourcer.

Fødevareproduktion er én, særdeles vigtig, del af den samlede biobaserede økonomi, men der er endnu mere værdi at hente i den intelligente udnyttelse af alle dele af de biobaserede ressourcer.

Realiseringen af mulighederne i biobaseret produktion og i den cirkulære økonomi afhænger af, at de rette alternativer kan produceres i en tilstrækkelig skala og til konkurrencedygtige priser.

Danmark har stærke teknologiske kompetencer inden for forbehandling og konvertering/raffinering af ’rå’ biomasse og en langvarig tradition for udnyttelse af reststrømme, som skaber basis for, at danske virksomheder og vidensmiljøer sammen kan skabe en global førerposition på dette felt.

Et særligt fokus i strategien er at bistå med viden og udvikling til at opskalere nye raffineringsteknologier til kommercielt relevante anlæg, herunder særligt inden for lokal og bæredygtig proteinproduktion som input til foder, fødevarer og ingredienser.

 

Danmark er verdensførende inden for effektiv produktion af sunde og sikre fødevarer. Og når man ser på Danmarks position på forskning og innovation i forhold til andre ledende innovationsregioner i verden, så ligger Danmark i den absolutte verdenstop. Men for at fastholde og udbygge denne position, så er der behov for en indsats på flere områder.

Danmark har et særligt potentiale for at udvikle fødevarer og ingredienser med sundhedseffekt. Samspillet mellem en stærk fødevare- og bioressourceklynge, stærke kompetencer indenfor medicinal – og biotekindustri og et veludbygget sundhedssystem med fokus på ernæring, skaber gode betingelser for et fokus på dette område, f.eks. indsatser rettet mod probiotika og påvirkning af mikrobiomet. 

Food & Bio Cluster Denmark vil yderligere fokusere på at udvikle og sikre mere bæredygtige produktionssystemer mht. energieffektivitet, vandreduktion og udnyttelse af sidestrømme. Ligeledes har digitale teknologier til optimering af holdbarhed og sporbarhed også et stort potentiale for at udbygge styrkepositionen inden for sikre fødevarer, men også et stort potentiale for at bidrage til reduktionen af madspild globalt.  

I lyset af det strategiske pejlemærke om klimaneutralitet er det vigtigt, at Danmarks traditionelle styrkeposition inden for animalsk produktion suppleres af et nationalt og globalt fokus på at udvikle bæredygtige plantebaserede fødevarer og ingredienser. Her vil Food & Bio Cluster Denmark tage en ledende rolle i at formidle viden, igangsætte samarbejder og understøtte nye virksomheder.

Den igangværende COVID-19 pandemi har udfordret alle brancher og industrier – og har også ramt fødevare- og bioressourceklyngen.

En af de centrale udfordringer, som denne pandemi har sat fokus på, er udfordringen med at skabe robuste og fleksible forsyningskæder i en global sammenhæng.

På forsyningssiden har nedlukningen af forskellige lande skabt udfordringer for f.eks. maskin- og teknologivirksomheder i agroindustrien, der pludselig har set nøgleleverandører lukke ned for produktionen og dermed lamme den danske produktion, som derfor bliver udfordret markant på likviditet, selv hvis ordrebogen er fuld.

Denne udfordring er særligt stor i SMV-segmentet pga. begrænset likviditet og pga. afhængighed af en begrænset kreds af nøgleleverandører. Ligeledes har nedlukningen af f.eks. restauranter, hoteller og food service i det hele taget, fjernet afsætningsmulighederne for en lang række producenter, der er specialiseret i forhold til dette segment.

Mens COVID-19 formentlig og forhåbentlig er forbigående, så er udfordringen blivende.

De globale klimaforandringer påvirker også den måde råvarer produceres og flyttes rundt i verden. Pludselige vejrfænomener kan på samme måde udfordre forsynings- og afsætningskæder, om end mere afgrænset end den nuværende situation.       

Denne globale virkelighed påvirker i høj grad en eksporttung klynge. Derfor er det centralt, at Food & Bio Cluster Denmark bidrager til at udvikle og integrere nye teknologier, der understøtter mere robuste og fleksible forsynings- og afsætningskæder uden at gå på kompromis med fødevaresikkerhed og sporbarhed. 

Et andet centralt element her er hele området omkring bæredygtig emballage og funktionel emballage, der understøtter effektivitet og fødevaresikkerhed.

 

Forståelsen af forbrugeren og de globale skift i forbrugerens præferencer og forventninger til fødevarer er af afgørende vigtighed for erhvervets konkurrencedygtighed.

Fødevareklyngen skal kunne se og forudse de behov, som opstår på de ca. 130 markeder, som fødevare- og bioressourceklyngen i dag eksporterer til.

Forskning og udnyttelse af data står centralt i løsningen af denne udfordring. Danmark har opbygget globale brands, der bl.a. står for pålidelighed, sikkerhed og en grøn profil – men globale brands udfordres ude som hjemme af lokale fødevarer på lokale platforme, hvor teknologien sætter små producenter i stand til at konkurrere og vinde markedsandele.

Food & Bio Cluster Denmark skal bidrage til at danske virksomheder, små som store, står rustet til denne udfordring, hvor personlig og individuel ernæring tilpasset den enkeltes livsfase og behov kommer til at stå centralt.

 

Fødevare- og bioressourceklyngen er en af de sektorer, der kan og skal bidrage markant til klimamålsætningen om 70 % CO2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Dette kræver en markant nytænkning af værdikæden – og ikke mindst et særskilt fokus på at skabe cirkulære værdikæder. Optimering og effektivisering løser ikke opgaven alene, da den danske fødevare – og bioressourceklynge allerede er blandt de mest klimaeffektive i verden. 

Løsningen er at finde nye veje til at producere mere med mindre og med et lavere klimaaftryk. Denne udfordring kalder på transformation og er én af fremtidens helt centrale drivere for udvikling i erhvervet – og står således også helt centralt for klyngens strategi.   

En af de helt centrale områder for at lykkes på dette område er en styrket udnyttelse af side- og reststrømme fra hele værdikæden, herunder fra f.eks. de underudnyttede marine ressourcer, ressourcer fra fødevareproduktionen og fra madspild hos forbrugeren. For at sikre den langsigtede fødevareproduktion er det helt centralt at vi har fokus på undgå tab af centrale næringsstoffer og at disse føres tilbage til det naturlige kredsløb, herunder f.eks. fangst og lagring af kulstof gennem termisk forgasning, der gennem biochar sendes tilbage til landbrugsjorden.

 

Projekttype og -formål

Der kan søges støtte til udvikling af nye teknologier, nye produkter samt nye forretningsområder og virksomheder.

Vidensprojekterne skal have karakter af mindre projekter, herunder særligt forprojekter (feasibility studies, proof-of-principle), som kan udgøre et vigtigt skridt på vej mod realisering af innovationssamarbejder, hvor der udvikles egentlige løsninger, koncepter eller prototyper (proof-of-concept) eller evt. større forsknings- og udviklingsprojekter i industrien.

Krav til partnerskab

Vidensprojektet skal involvere mindst 2 danske virksomheder og 1 videninstitution, som er aktive indenfor fødevare- og bioressourceområdet. Flere partnere i projektet er en fordel.

Videninstitutioner er i denne sammenhæng danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner (herunder universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler, kunstneriske uddannelsesinstitutioner, maritime uddannelsesinstitutioner, offentlige sygehuse med forskningsaktiviteter m.fl.) samt GTS-institutter, som er tilskudsberettigede under retningslinjerne.

Samlet budgetramme og projektstørrelser

Det forventes, at der kan igangsættes 3-5 projekter i 2024.

Varighed

Projekterne forventes at have en varighed på 9-10 måneder og skal afsluttes inden november 2024.

Finansiering

Støtteprocenten i videns projekterne er 40% og støtten udbetales til videninstitutionerne.

Resten af budgettet skal udgøres af privat medfinansiering. Den private medfinansiering kan tilvejebringes i form af timer.
 
Forventet støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er 225.000 – 300.000 kr. pr. samarbejdsprojekt svarende til et samlet budget på henholdsvis 562.500 – 750.000 kr. pr. samarbejdsprojekt.

Vurderingskriterier

Her kan du læse mere om de kriterier, projektansøgningerne vurderes ud fra:

 • I hvilken grad bidrager projektet til realiseringen af Food & Bio Cluster Denmarks vision, herunder særligt de strategiske pejlemærker: 
  • At levere bæredygtige fødevarer, der er velsmagende, sunde og sikre, til en voksende verdensbefolkning
  • At levere løsninger til en bæredygtig produktion og effektiv udnyttelse af bioressourcer til den højeste mulige værdi
  • At sikre en bæredygtig grøn omstilling af klyngen frem mod klimaneutralitet
  • At udnytte mulighederne i teknologiudviklingen indenfor f.eks. biotech, digitalisering og automatisering fuldt ud
    
 • I hvor høj grad er projektet relevant for og behandler en væsentlig problemstilling på et af de seks faglige fokusområder?
   
 • I hvor høj grad har projektet afsæt i konkrete erhvervsmæssige udfordringer og/eller potentialer inden for fødevare- og bioressourceområdet?

 • I hvilken udstrækning er der tale om ny viden eller ny teknologi, der udvikles eller bringes i anvendelse.  Er der tale om aktiviteter, som på grundlag af ny viden udvikler nye muligheder, der ved udnyttelse skaber en merværdi.
   
 • I hvilken udstrækning er der tale om et nyskabende samarbejde mellem virksomheder/aktører, som ikke tidligere har arbejdet sammen.   

 • I hvor høj grad vurderes det, at projektets resultater kan spredes til andre virksomheder i fødevare- og bioressourceklyngen gennem netværk eller konkrete spredningsaktiviteter?
   
 • Er der udviklet en konkret plan for formidling og offentliggørelse af resultater?

Sådan søger du

1. Udfyld ansøgningsskema

Udfyld ansøgningsskemaet, som du kan downloade herunder.

2. Indsend ansøgning

Indsend ansøgningen via linket herunder senest den 18. september 2023 kl. 12.

Behandling af ansøgninger

Bestyrelsen for Food & Bio Cluster Denmark udvælger senest den 15. november 2023 vidensprojekter til bevilling, og indstiller disse til endelig godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Bevilgede vidensprojekter vil kunne starte, når de er godkendt i Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvilket forventes at være omkring 1. januar 2024.​

Ofte stillede spørgsmål

Vidensprojekterne kan søges af videninstitutioner.

I denne type videns projekter er det alene videninstitutionerne, som kan få støtte udbetalt.

Der kan alene medtages udgifter til timer i projektet.

 • Videninstitutioner undtagen GTS’er: Faktisk løn plus 44 % overhead.
 • GTS´er: Faktisk løn plus revisorgodkendt overhead.
 • Øvrige, herunder private virksomheder: 600 kr. pr time (til beregning af privat medfinansiering). 

Ansøgerne skal afrapportere til Food & Bio Cluster Denmark halvårligt, men alene ved årsskiftet indsender Food & Bio Cluster Denmark den samlede rapportering videre til Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Udbetaling af støtte sker én gang årligt, når Uddannelses- og Forskningsministeriet har godkendt den indsendte årsrapportering.

Det må forventes, at der kan gå op til 6 måneder fra indsendelse af årsrapportering til støttebeløbet bliver udbetalt til den eller de involverede videninstitutioner. 

Har du spørgsmål?

Anni Simonsen

Anni Simonsen

Senior Innovation Manager
Jan Lund

Jan Lund

Senior Innovation Manager